Јавни конкурс за избор директора

На основу чл. 35. ст. 2. и чл. 36. Закона о култури (Сл. гл. 72/09), чл. 60. ст.1.т. 09. Статута Ансамбла КОЛО дел.бр. 02-1238/01.10.2012. и Одлуке Управног одбора бр. 10/15 од 12. маја 2015. године

Управни одбор Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО

расписује

Јавни конкурс за избор директора Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО

 

На конкурс за директора Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО, могу се јавити кандидати који испуњавају Статутом прописане следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да има високу стручну спрему (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године);
 3. да има најмање осам година радног искуства у области културе;
 4. да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
 5. да има активно знање једног светског језика;
 6. да има општу здравстевну способност.

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и податке о посебним областима знања.
Конкурса документација коју су кандидати дужни да доставе:

 1. предлог програма рада и развоја Ансамбла за период од 4 године;
 2. оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
 3. оверена копија: радне књижице или другог доказа о радном искуству;
 4. биографија која обавезно садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе и преглед остварених резултата рада;
 5. уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да против кандидата није поднигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од 6 месеци),
 6. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 7. извод из матиче књиге рођених;
 8. оверена фотокопија личне карте;
 9. доказ о активном знању светског језика;
 10. доказ о општој здравственој способности – у оригиналу.

Рок за поднишење пријава: 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ подносе се писаним путем, препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу Ансамбл народних игара и песама Србије „КОЛО“, 11000 Београд, Митрополита Петра бр. 8, или лично сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова на исту адресу у канцеларију бр. 31.

Изборни поступак:

Јавни конкурс за избор директора Ансамбла КОЛО расписује и спроводи Управни одбор Ансамбла КОЛО.

Управни одбор Ансамбла KOЛO је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог за именовање достави министарству надлежном за културу.

Управни одбор министарству надлежном за културу може предложити само једног кандидата за директора Ансамбла КОЛО.

Влада Републике Србије, као оснивач Ансамбла KOЛO, именује директора Ансамбла KOЛO на основу предлога Управног одбора Ансамбла KOЛO који је претходно усвојило министарство надлежно за културу.

Директор Ансамбла КОЛО именује се на период од 4 године.

Управни одбор је дужан да прегледа све пријаве приспеле на конкурс.

Управни одбор разматра и оцењује само благовремене и потпуне пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се не разматрају.

Благовремена пријава је свака пријава поднета у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Потпуна је свака пријава која садржи све тражене доказе из конкурсне документације.

Достављене пријаве и документација кандидата биће стављени на увид јавности постављањем на званичну интернет страницу Ансамбла „КОЛО“.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање светског језика-писмени тест и усмено; познавање пословања Ансамбла KOЛO и/или сродних установа и организаторске способности кандидата-усмено;

Предлог програма рада и развоја Ансамбла за период од 4 године треба бити дужине до 5(пет) страница.

Све седнице Управног одбора које се односе на поступак предлагања кандидата за директора Ансамбла КОЛО биће отворене за јавност, односно представнике средстава информисања.

Сва обавештења о јавном конкурсу даје Невена Сукдолак, секретар Ансамбла народних игара и песама Србије „КОЛО“ на телефон 2763144 и 2762361