Јавни конкурс за избор директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“

ТЕКСТ ОГЛАСА
На основу чл. 35. ст. 02. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и чл. 41. ст.1.т. 09. Статута Ансамбла „Коло“ дел.бр. 02-58 од 24.01.2018 и Статута о изменама и допуна Статута Ансамбла „Коло“ број 02-1309 од 27. новембра 2019. године и Одлуке Управног одбора бр. 11/19 од 02. децембра 2019. године

Управни одбор Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“

расписује

Јавни конкурс
за избор директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“

На конкурс за директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“ могу се јавити кандидати који испуњавају Статутом прописане следеће услове:

1. Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2. да има најмање пет година радног искуства у струци;
3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
4. знање једног светског језика;
5. знање рада на рачунару;
6. држављанство Републике Србије;
7. општа здравствена способност.

Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:
1) да кандидат познаје пословање установа културе;
2) да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе;
3) квалитет предложеног програма рада и развоја Ансамбла, из поднете конкурсне документације.

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, мејл адресу), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву на конкурс кандидат за директора подноси следећу документацију (доказе):

1) предлог програма рада и развоја Ансамбла за период од четири године;
2) диплому о стеченом високом образовању;
3) доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
8) извод из матичне књиге рођених;
9) фотокопију личне карте;
10) лекарско уверење – доказ о општој здавственој способности;
11) доказ о знању светског језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе).
Докази се прилажу у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“ (издање за територију целе Републике Србије), на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање и на порталу Ансамбла „Коло“.
Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком против кога се може изјавити жалба министарству надлежном за културу (у даљем тексту: Министарство), у року од три дана од дана достављања закључка.
Жалба не задржава извршење закључка.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ подносе се писаним путем, препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу: Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, 11060 Београд, Митрополита Петра бр. 8 или доставити лично сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова на исту адресу у канцеларију бр. 36.

Изборни поступак:
Управни одбор је дужан да прегледа све пријаве приспеле на конкурс.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање светског језика- писмени тест и усмено; познавање пословања Ансамбла „Коло“ и/или сродних установа и организаторске способности кандидата-усмено;
Предлог програма рада и развоја Ансамбла „Коло“ за период од четири године треба бити дужине до 5 (пет) страница.
Достављене пријаве и документација кандидата биће стављени на увид јавности постављањем на званичну интернет страницу Ансамбла „Коло“.

Све седнице Управног одбора које се односе на поступак предлагања кандидата за директора Ансамбла „Коло“ биће отворене за јавност, односно представнике средстава информисања.
Управни одбор обавља разговоре са кандидатима који испуњавају услове и, у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставља Министарству записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.
Министарство предлаже Влади кандидата за директора с листе кандидата или је обавештава о разлозима неприхватања исте.
Ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак или Влада не именује директора с листе кандидата, сматра се да јавни конкурс није успео.
Директор Ансамбла „Коло“ именује се на период од 4 године.

Текст огласа у pdf формату можете преузети овде.