ИЗВЕШТАЈ АУДИЦИОНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРИПРАВНИКЕ-ВОЛОНТЕРЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРКЕСТАРСКИ МУЗИЧАР

AУДИЦИЈА зa избoр кaндидaтa зa припрaвникe – вoлoнтeрe зa пoслoвe Оркестарски музичар

ИЗВЕШТАЈ АУДИЦИОНЕ КОМИСИЈЕ

Аудиција 2022.

Documents

Visit page