Archive for the ‘Вести’ Category

ИЗВЕШТАЈ АУДИЦИОНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРИПРАВНИКЕ-ВОЛОНТЕРЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРКЕСТАРСКИ МУЗИЧАР

Posted on: септембар 24th, 2022 by Master No Comments

На конкурс за чланове оркестра, приправник – волонтер, пријавило се укупно 09 кандидата. Дана 16.09.2022. године са почетком у 13.00 часова на разговор се јавило 07 кандидата и сви су стекли услов да изађу на преслушавање. Преслушавање је одржано 20.09.2022. године с почетком у 13.00 часова. Након одржане комплетне аудиције, комисија је једногласно одлучила да је 06 (шест) кандидата положило аудицију по прописаном критеријуму.

Кандидати који су положили су:

Никола Грозданић – удараљке-добош
Александар Палибрк – традиционални ударачки инструменти
Андријана Гвозденовић – флаута
Софија Живић – виолина
Владимир Симовић – хармоника
Михајло Милићевић – хармоника


Кандидати који су положили ће започети своје приправништво од понедељка 03. октобра.

Извештај аудиционе комисије можете погледати овде.

AУДИЦИЈА зa избoр кaндидaтa зa припрaвникe – вoлoнтeрe зa пoслoвe Оркестарски музичар

Posted on: септембар 1st, 2022 by Master No Comments

Aнсaмбл нaрoдних игaрa и пeсaмa Србиje „Кoлo“, Бeoгрaд, Mитрoпoлитa Пeтрa бр. 8 oргaнизуje

20. септембра 2022. гoдинe, у сeдишту Aнсaмблa, сa пoчeткoм у 13,00 чaсoвa

A  У  Д  И  Ц  И  J У

зa избoр кaндидaтa зa припрaвникe – вoлoнтeрe зa пoслoвe Оркестарски музичар

 • виoлинисти,
 • виoлoнчeлисти
 • виолисти,
 • гитaристи,
 • кoнтрaбaсисти,
 • клaринeтисти,
 • флaутисти,
 • oбoисти,
 • хaрмoникaши,
 • ударачки инструменти,
 • традиционални инструмeнти.

Нa aудициjу сe мoгу jaвити зaинтeрeсoвaнa лицa – држaвљaни Рeпубликe Србиje, стaрoсти oд 18 дo 30 гoдинa, кojи имajу завршену високошколску установу за музичко образовање или завршену средњу школу и уписану високошколску установу за музичко образовање и општу здравствену способност.

Након  разговора са кандидатима врши се преслушавање кандидата.

Прoвeрaвaћe сe:

 • читaњe сa листa;
 • пoзнaвaњe мeшoвитих ритмoвa;
 • пoзнaвaњe хaрмoнскe прaтњe нaрoднe музикe.

Зa aудициjу пoтрeбнo je припрeмити:

 • За све инструменте обавезно извођење једне композиције по избору.
 • За солистичке инструменте кандидати су у обавези да спреме рубато народну песму, народно коло у 2/4 ритму и народно коло или песму у неком непарном ритму.

На преслушавање обавезно понети лични инструмент.

Заинтересовани кандидати су дужни да попуне Упитник на сајту Ансамбла КОЛО и пошаљу биографију са фотографијом на мејл адресу organizator@kolo.rs најкасније до петка, 16. септембра 2022. године.

* НАПОМЕНА: временско трајање аудиције одредиће аудициона Комисија. Информације на телефон 011-2762- 361, лок. 112 (Страхиња Бошковић) радним данима од 09 до 13 часова.


Упитник можете да попуните електронски овде.

ИЗВЕШТАЈ АУДИЦИОНЕ КОМИСИЈЕ

Posted on: септембар 1st, 2022 by Master No Comments

Аудициона комисија за избор кандидата за приправнике волонтере за послове
„Играч-Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл Iˮ формирана je oдлукoм
дирeктoрa дeл. 01-524/13.06.22. у саставу:

Анета Јевтић – председник Комисије;
Мирко Милановић – члан;
Милан Бачкуља – члан;
Зорана Митровић – замена члана;
Жељко Васић – замена члана.

се састала дана 02.07.2022. године, ради спровођења Аудиције.
Пре почетка Аудиције, Г-ђа Анета Јевтић, Г-дин Милан Бачкуља, Г-дин Мирко
Милановић, Г-ђа Зорана Митровић и Г-дин Жељко Васић су утврдили да се 20 кандидата
појавило на аудицији, од којих је свих 20 испуњавало тражене услове. Кандидатима су
подељени бројеви ради лакше контроле сваког кандидата у току аудиције. Констатовано је
присуство кандидата бр. 32., бр. 34., бр. 35., бр. 36., бр. 37., бр. 38., бр. 39., бр. 40., бр. 41.,
бр. 42., бр. 43., бр. 44., бр. 45., бр. 46., бр. 47., бр. 48., бр. 50., бр. 51., бр. 52., бр. 55.
Аудиција је почела 02. јула од 10.00 часова, када је након загревања и распевавања
почела појединачна провера певачких способности. Уследила је групна провера играчких
способности по задатом програму комисије, а играчке елементе и комбинације су
демонстрирали играчи Ансамбла „Коло“ Милица Миладиновић и Крсто Сијерковић.
Целокупна провера се завршила у 13.30 часова. Кандидати су позвани да дођу 03. јула
ради наставка аудиције. Кандидаткиња бр. 42. је уложила молбу да истог дана презентује
појединачне играчке комбинације по избору кандидата услед спречености да дође 03. јула,
за када је ова презентација била предвиђена. Комисија је ову молбу уважила и сагледала
њену презентацију.

Дана 03. јула у 10.00 часова почела је провера способности кандидата у виду
презентације појединачних играчких комбинација по избору кандидата. Сваки кандидат је
након краћег интервјуа имао прилику да презентује оно што је унапред припремио да
прикаже комисији.

Аудиција је завршена дана 03. јула 2022. године у 12.00 часова.
Комисија се непосредно по завршетку аудиције састала ради оцене кандидата.
Увидом у документацију чланова комисије са оценама кандидата у току аудиције, а
у складу са критеријумима неопходног нивоа сценског изледа, играчких способности,певачких способности и могућности уклапања у уметнички и визуелни идентитет Ансамбла „Коло“, комисија је донела одлуку у вези кандидата који су положили аудицију.

На основу горе наведених параметара и критеријума, Аудициона комисија предлаже следеће кандидате:

Кандидат број 32.
Кандидат број 34.
Кандидат број 37.
Кандидат број 39.
Кандидат број 43.
Кандидат број 48.

Анета Јевтић – председник
У Београду, 08. јула 2022. године

Аудиција 2022.

Posted on: јун 15th, 2022 by Master No Comments

Уколико имате од 18 до 25 година, завршили сте балетску школу – Одсек за народну игру или имате искуства у неговању уметности народне игре и песме на аматерском нивоу, позивамо Вас у суботу, 02.07. на Аудицију за избор кандидата и кандидаткиња за приправнике-волонтере Ансамбла КОЛО у сезони 2022/23.

Аудиција се одржава у просторијама Ансамбла КОЛО – Центар за културу „Влада Дивљан“, Митрополита Петра 8, Београд, 02. и 03. јула 2022. године.

Приправничко-волонтерски стаж у трајању од шест месеци омогућава Вам рад са еминентним вокалним и педагозима за игру, стручњацима из различитих области који ће подстаћи развој Ваших уметничких способности. Лично и колективно усавршавање, савладавање репертоара Ансамбла КОЛО, као и унапређење вештина и знања – све то Вам нудимо у оквиру нашег приправничког програма.

Напомињемо да је рад групе приправника усклађен са радом професионалних играча-певача и одвија се у радно време, што значи сваког радног дана од 10 до 14 часова у просторијама Ансамбла КОЛО. На крају шестомесечне обуке кандидати и кандидаткиње полажу приправнички испит и добијају потврду да су завршили приправнички стаж у професионалном ансамблу. Рад групе приправника се не односи само на усавршавање кандидата и кандидаткиња са стручњацима из области народне игре, песме и музике, већ и укључивање у рад Ансамбла КОЛО, као и могућност концертног наступања са професионалним уметницима.

Радујемо се могућности да своје знање и искуство пренесемо генерацији младих уметника који су свој таленат и живот посветили уметности народне игре, песме и музике, као и ми!

SONY DSC

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО, Београд, Митрополита Петра бр. 8 организује

А У Д И Ц И Ј У

за избор кандидата и кандидаткиња за приправнике – волонтере за послове

Играч – Члан ансамбла народне игре – Балетски ансамбл I , 02. и 03. јула 2022. године у седишту Ансамбла, Митрополита Петра 8, Београд са почетком од 09,00 часова.

На аудицију се могу јавити заинтересована лица, старости од 18 до 25 година, који имају најмање IV степен стручне спреме, држављанство Републике Србије и општу здравствену способност.

За аудицију је потребно спремити:

 1. Једну песму по избору
 2. Комбинацију играчких елемената по избору (препоручљиво је понети музичку подлогу на носачу звука – аудио фајл)

*На аудицију је потребно понети одговарајућу опрему за рад у сали! (шортс или хеланке и мајица)

Осим неопходних општих услова, кандидати и кандидаткиње ће имати:

 1. Проверу музичких способности (певање припремљене песме по избору, певање задатих мотива, провера слуха и ритма);
 2. Проверу играчких способности (извођење задатих играчких елемената и извођење припремљених елемената по слободном избору);
 3. Оцену физичких предиспозиција – сценичности.

Заинтересовани кандидати и кандидаткиње су дужни да попуне Упитник на сајту Ансамбла КОЛО и пошаљу биографију и две фотографије (портрет и цела фигура) на мејл адресу organizator@kolo.rs најкасније до петка, 01. јула 2022. године.

Распоред рада:

02.07.2022. у 09,00 часова – Провера музичких способности и провера играчких способности (групно задати играчки елементи)
03.07.2022. у 10,00 часова – Кратки интервју и провера играчких способности (извођење индивидуалних припремљених елемената, као и задатих елемената од стране комисије)

НАПОМЕНЕ:

* Временско трајање аудиције одредиће Aудициона комисија. Информације на телефон 011-2763-144, лок. 112 (Страхиња Бошковић) радним данима од 09 до 13 часова.
Упитник можете да попуните електронски oвде.

За све нове и додатне информације у вези Аудиције пратите сајт Ансамбла КОЛО, као и наше званичне налоге на друштвеним мрежама.

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА СА ПРИПРАВНИЧКОГ ИСПИТА

Posted on: март 31st, 2022 by Master No Comments

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА СА ПРИПРАВНИЧКОГ ИСПИТА, 05, 17. и 18. март 2022.
године

 1. Ивона Стојановић – 76,00 бодова
 2. Вања Рогановић – 75,50 бодова
 3. Уна Зец – 67,00 бодова
 4. Јована Којић – 63,50 бодова
 5. Владимир Дрљан – 62,50 бодова
 6. Ања Николић – 60,00 бодова
 7. Милош Милетић – 59,50 бодова
 8. Матеја Вићентијевић – 53,50 бодова
 9. Катарина Николић – накнадно ће полагати испит у делу „учешћа на концерту“ услед
  немогућности полагања јер је била Ковид позитивна. Успешно је положила испит у делу
  „писмeнoг тeстa – прoвeрe тeoриjскoг знaњa из oблaсти трaдициoнaлнe игрe, пeсмe и
  музикe“ и „извoђeњa зaдaтoг игрaчкo-пeвaчкoг рeпeртoaрa“

За успешно положен приправнички испит неопходно је да кандидат оствари минимум 51
бод.

Ранг листу кандидата који су полагали приправнички испит можете преузети овде.