Инструкције

Превлачи слике Користи стрелице на тастатури Навигација
img1

Добродошлина званичну презентацију Ансамбла КОЛО

img2

Историјат Чувари Историје

img3

Вести Актуелне делатности Ансамбла

img4

Галерија Oгњиште за успомене

img5

Контакт Контакт информације

Историјат

“Ми треба да чувамо и гајимо то народно благо, те наше старе обичаје, те наше старе народне умотворине. То је нешто што је остало из прадавних времена, на чему су се наши људи држали: у пјесми и игри често су заборављали тешке бриге и муке, људи су лакше издржавали недаће…”

Ово су речи Јосипа Броза Тита, изречене годину дана пре него што ће и званично бити основан ансамбл Коло. И тачно, народна кола и песме били су саставни део живота војске и народа, а по ослобођењу земље, народно стваралаштво свесрдно је укључено у културну реформу социјалистичког друштва. У послератно време сиромаштва, млади људи из радничке класе и широки слојеви сеоског становништва масовно се укључују у обнову земље, а народне игре постају важан уметнички израз нове епохе.

На предлог Министарства просвете којим министрује Митра Митровић, 5.маја 1948.године, Влада Народне Републике Србије доноси уредбу В.С. број 296, о оснивању Ансамбла народних игара Народне републике Србије, где у образложењу пише:

“Наше народне игре играју се после ослобођења у свима нашим културно уметничким друштвима. Сада, са оснивањем Ансамбла народних игара Народне Републике Србије, које треба да буде под руководством министарства просвете, наше народне игре треба да се подигну на виши уметнички ниво.“

Коначно, 15. маја званично је основан наш Ансамбл. До краја четрдесет осме године, Ансамбл је бројао педесет девојака и младића, из свих социјалних слојева. Дојучерашњи радници и раднице, сељаци, домаћице, студенти и студенткиње, млади од 16 до 24 године, добили су прилику да се баве народном традицијом и уметношћу на један нови начин, да представљају земљу у свету, и народну игру свом народу.

Живела младост, живела игра, живео наш државни Ансамбл народних игара!

Вести

На основу чл. 35. ст. 2. и чл. 36. Закона о култури (Сл. гл. 72/09), чл. 60. ст.1.т. 09. Статута Ансамбла КОЛО дел.бр. 02-1238/01.10.2012. и Одлуке Управног одбора бр. 10/15 од 12. маја 2015. године

Управни одбор Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО

расписује

Јавни конкурс за избор директора Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО

На конкурс за директора Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО, могу се јавити кандидати који испуњавају Статутом прописане следеће услове:

01. да је држављанин Републике Србије;

02. да има високу стручну спрему (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године);

03. да има најмање осам година радног искуства у области културе;

04. да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

05. да има активно знање једног светског језика;

06. да има општу здравстевну способност.

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и податке о посебним областима знања.

Конкурса документација коју су кандидати дужни да доставе:

01. предлог програма рада и развоја Ансамбла за период од 4 године;

02. оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;

03. оверена копија: радне књижице или другог доказа о радном искуству;

04. биографија која обавезно садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе и преглед остварених резултата рада;

05. уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да против кандидата није поднигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од 6 месеци),

06. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

07. извод из матиче књиге рођених;

08. оверена фотокопија личне карте;

09. доказ о активном знању светског језика;

10. доказ о општој здравственој способности – у оригиналу.

Рок за поднишење пријава: 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ подносе се писаним путем, препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу Ансамбл народних игара и песама Србије „КОЛО“, 11000 Београд, Митрополита Петра бр. 8, или лично сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова на исту адресу у канцеларију бр. 31.

Изборни поступак:

Јавни конкурс за избор директора Ансамбла КОЛО расписује и спроводи Управни одбор Ансамбла КОЛО.

Управни одбор Ансамбла KOЛO је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог за именовање достави министарству надлежном за културу.

Управни одбор министарству надлежном за културу може предложити само једног кандидата за директора Ансамбла КОЛО.

Влада Републике Србије, као оснивач Ансамбла KOЛO, именује директора Ансамбла KOЛO на основу предлога Управног одбора Ансамбла KOЛO који је претходно усвојило министарство надлежно за културу.

Директор Ансамбла КОЛО именује се на период од 4 године.

Управни одбор је дужан да прегледа све пријаве приспеле на конкурс.

Управни одбор разматра и оцењује само благовремене и потпуне пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се не разматрају.

Благовремена пријава је свака пријава поднета у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Потпуна је свака пријава која садржи све тражене доказе из конкурсне документације.

Достављене пријаве и документација кандидата биће стављени на увид јавности постављањем на званичну интернет страницу Ансамбла „КОЛО“.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање светског језика-писмени тест и усмено; познавање пословања Ансамбла KOЛO и/или сродних установа и организаторске способности кандидата-усмено;

Предлог програма рада и развоја Ансамбла за период од 4 године треба бити дужине до 5(пет) страница. Све седнице Управног одбора које се односе на поступак предлагања кандидата за директора Ансамбла КОЛО биће отворене за јавност, односно представнике средстава информисања.

Сва обавештења о јавном конкурсу даје Невена Сукдолак, секретар Ансамбла народних игара и песама Србије „КОЛО“ на телефон 2763144 и 2762361

Архива вести ће бити доступна ускоро

Галерија

Контакт

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО
Адреса: Митрополита Петра 8
11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 276 31 44, +381 11 329 05 62, +381 11 276 23 61
Факс: +381 11 276 31 44
e-mail: office@kolo.rs

В.д. директор Владимир Декић
e-mail: vladadekic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 102

Помоћник уметничког директора Владан Животић
e-mail: vladan.zivotic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 111
Вођа играчког ансамбла Велимир Аговски
e-mail: velimir.agovski@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 106

Вођа народног оркестра Ненад Станић
e-mail:orkestar@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 107

Вокални педагог мр Ивона Еклемовић
e-mail: ivona.eklemovic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 115

Руководилац техничког сектора Бранко Крстић
e-mail: branko.krstic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 113

Руководилац маркетинг сектора Симона Нешић
e-mail: simona.nesic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 105

Односи са јавношћу Мило Радоман
e-mail: milo.radoman@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 105

Секретар установе Невена Сукдолак
e-mail: nevena.sukdolak@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 103

Рачуноводство – главни књиговођа Весна Ђукелић
e-mail: vesna.djukelic@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 104

Организатор Страхиња Бошковић
e-mail: organizator@kolo.rs
Тел: +381 11 276 31 44, локал 113